تعاریف اولیه
1- تعریف مشتریان
2- تعریف میوه
3- تعریف کاربران
4- تعریف کارگران
5- تعریف حساب های بانکی