ثبت بار حق العمل(محلی و شهرستان)
1- ثبت بار محلی
2- ثبت بار شهرستان
3-نمایش لیست و ویرایش رسیدبار
4-تسویه رسید بار