فاکتور فروش
1- ثبت فاکتور فروش
1- نمایش و ویرایش فاکتور